Chuyển động SHAC 24/7


Tuổi xây nhà năm 2019 - Kỷ Hợi đẹp nhất định bạn nên nắm bắt

04/2019

Giá vật liệu xây dựng tại Cà Mau tháng 1/2019

Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh thời điểm tháng 1/2019. Tho đó, mức giá VLXD trong công bố đã bao gồm thuế VAT, là mức giá bình quân tại nơi bán, chưa bao gồm chi phí vận chuyển; được xác định trên cơ sở bảng báo giá của một số doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh VLXD, nhà thầu [...]

Hợp đồng hứa mua – hứa bán

HỢP ĐỒNG HỨA MUA – HỨA BÁN Số: ……………./HĐHMHB Căn nhà số: …………………………………………………………………………  Chúng tôi ký tên dưới đây: BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A): Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………. Ngày tháng năm sinh………………………………………… Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú:………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Hiện bên A đang tiến hành thủ tục mua căn nhà số: ……………………… thuộc sở hữu theo Hợp đồng mua bán nhà BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B): Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………….. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………… Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ………… Thường trú: Qua bàn bạc trao đổi, hai bên [...]

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HỢP ĐỒNG SỐ: …………………/BL                                                                                            ……….., ngày……tháng……năm…… I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên bảo lãnh: – Ông (Bà): …………………………………………………Sinh ngày…………tháng ………..năm …………. – Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….. – Chứng minh nhân dân số:…………………………………….do:…………………………………………………….……….. Cấp ngày:………………………………tháng……………………….năm…………………..…………………………… – Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………….. – Đại diện cho: ………………………………………………………………………………………………………… – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………. – Số điện thoại: ………………………………………. Fax (nếu có):………………………………………………. 2. Bên nhận bảo lãnh: – Ông (Bà): …………………………………………………Sinh ngày…………tháng ………..năm ……………. – Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………….. – Chứng minh nhân [...]

Hợp đồng cho mượn nhà ở

HỢP  ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở (1) (Số: ……………./HĐCMNO)   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …., Tại: ………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO MƯỢN: (Bên A) a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………………….. Năm sinh: …………………………… CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………….. Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………….………… Điện thoại: ……………………………………….. Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………………………………………………………. b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu: Ông/bà: ……………………………………………………………….. Năm sinh: …………………………… CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………….. Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………….………… Điện thoại: ……………………………………….. Và Ông/bà: [...]

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT(1) (Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)   Hôm nay, ngày ……. tháng …. năm ……., Tại ……………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN TẶNG CHO (BÊN A) : a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………..………………. Năm sinh:…………………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………..……………… Hộ khẩu: ………………………………..……………….………………………………..…………………………… Địa chỉ: ………………………………..……………….………………………………..…………………………….. Điện thoại: ………………………………..……………….………………………………..…………………………. Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………..……………….………………………………..…… b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu: Ông/bà: ……………………………………………………..………………. Năm sinh:…………………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………..……………… Hộ khẩu: ………………………………..……………….………………………………..…………………………… Địa chỉ: ………………………………..……………….………………………………..…………………………….. Điện thoại: [...]

Hợp đồng tặng cho nhà ở

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở Số: ……/…….   Hôm nay, ngày……tháng……….năm………, tại………………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: Bên tặng cho (1): Ông (Bà) ……………………………..…………………….….Sinh ngày:….……tháng…………năm………. Chứng minh nhân dân số:……………….do……………………………cấp ngày…….tháng…….năm…… Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): …………………………………..Sinh ngày: ………tháng……….năm………. Chứng minh nhân dân số:……………….do……………………………cấp ngày…….tháng…….năm…… Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường…………………………..phường/xã…………………………. quận/huyện…………………………………….thành phố/tỉnh……………………………………………………………(2)  Bên được tặng [...]

Hợp đồng đổi nhà ở

HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở (Nhà số:……………..đường………………phường/xã…………quận/huyện……. và nhà số:………đường………………phường/xã…………quận/huyện………..)   Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………, tại……………………………………………….chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: Bên A (1): Ông (Bà): …………………………………………………………Sinh ngày:……….tháng………..năm………. Chứng minh nhân dân số:……………….do……………………………cấp ngày…….tháng…….năm……. Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):…………………………………Sinh ngày: …….tháng……….năm……….. Chứng minh nhân dân số:…………….…do…………………………….cấp ngày…….tháng…….năm…… Cả hai ông bà cùng thường trú tại số(2):…………………….đường………………………………………………… phường/xã………………………quận/huyện……………………….thành phố/tỉnh…………………………………… Ông ………………………….và Bà………………………………………….là chủ sở [...]

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Số: ……………./HĐTCTSGLVĐ)   Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……, Tại ………………………………………………Chúng tôi gồm có: BÊN THẾ CHẤP (BÊN A): a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: …………………………………………………………………… Năm sinh:………………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………………. Hộ khẩu: ……………………………………..…………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………..……………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………………..…………………………………………………………………. Là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu: Ông/bà: ………………………………………………………………… Năm sinh:…………………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………………. Hộ khẩu: …………………………………………..……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………..…………………………………………………….……………….. Điện [...]

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1) (Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)   Hôm nay, ngày …. tháng …… năm …, Tại ………………………………………………… Chúng tôi gồm có: BÊN THẾ CHẤP (BÊN A): a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………………………. Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:.……………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………… Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………… b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu: Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm [...]

Hợp đồng môi giới nhà đất

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ ĐẤT (Số:…………./HĐMGNĐ)   Hôm nay, ngày …… tháng … năm …, Tại:………………………………………………Chúng tôi gồm có: BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): ………………………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………….Fax: …………………………………………… Mã số thuế: ………………… Tài khoản số: …………………. Mở tại ngân hàng: ……………………… Do Ông (Bà): ………………………………………………………….Sinh năm: …………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………… làm đại diện. BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ……………………………………………………………………………… Trường hợp là cá nhân:   Ông/Bà: …………………………………………………………………. Sinh năm: ………………………… Giấy CMND: ………………..ngày cấp ………………………Nơi cấp: CA ………………………………… Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên [...]

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ (Số: ……………./HĐTCCHCC)   Hôm nay, ngày ……tháng … năm …, Tại …………………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN THẾ CHẤP (BÊN A): a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: .…………………………………………………………….. Năm sinh: ……….…………………….. CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………………… Hộ khẩu: ………….……………………………..………………………………………………………………. Địa chỉ:…………………………………………..……………………………………………………………….. Điện thoại: ……………..…………………………..……………………………………………………………. Là chủ sở hữu căn hộ chung cư: ………………………..………………..………………………………….. b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu: Ông/bà: …………….……………………………………………….. Năm sinh: …………………………….. CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………..…………. Hộ khẩu: ………………………………………………..…………………………………………………..…… Địa chỉ:…………………………………………..……………………………………………………………….. Điện thoại: ……………..…………………………..……………………………………………………………. Và Ông/bà: [...]

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ (Số: ……………./HĐTCHNCC)   Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., Tại …………………………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (BÊN A): Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………………………………… Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………… Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………. Do ông (bà): ……….………………………………………………….Năm sinh: …………………………….. Chức vụ: ……….………………………………………………………………………………… làm đại diện. Số CMND (hộ chiếu):………………….cấp ngày……/…../….., tại……………………………………………..­­ a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: ………………………………… CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………….…………………… Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………….………. Địa chỉ: ….………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….. Là chủ sở hữu nhà [...]

Hợp đồng thuê văn phòng

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG (Số: ……………./HĐTVP)   Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ……., Tại …………………………………………Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG (BÊN A): Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. Giấy phép số: ………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………. Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………….. Do ông (bà): ………………………………………………………………… Năm sinh: ………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..làm đại diện. Là chủ sở hữu của văn phòng cho thuê: ……………………………………………………………………….. BÊN THUÊ VĂN PHÒNG (BÊN B) Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. Giấy phép số: ………………………………………………………………………………………………………. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………. Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………….. Do ông (bà): [...]

Hợp đồng mua bán nhà ở (một phần nhà ở)

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……../……. (Một phần ngôi nhà số:………………đường……………………… phường/xã …………….quận/huyện……………tỉnh/thành phố…………………….)   Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………, tại………………………………………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: BÊN BÁN (1): Ông (Bà): …………………………………………………………………Sinh ngày:…..tháng…….năm……. Chứng minh nhân dân số:……………….do……………………………cấp ngày…….tháng…….năm…… Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ………………………………………..Sinh ngày…..tháng……..năm……… Chứng minh nhân dân số:……………… do…………………………….cấp ngày…….tháng…….năm…… Cả hai ông bà cùng thường trú tại [...]

Hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN Số………../HĐ ……., ngày ……. tháng ……. năm……..   Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở của sinh viên…………………………….. đề ngày………/……/……. Căn cứ (1) ………………………………………………………………………………………………………………., Hai Bên chúng tôi gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): – Ông (bà):…………………………………………………..………Chức vụ:…………………………..…… – Đại diện cho ………………………………………………………………………………………………… – Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………..……..… – Điện thoại…………………………………………………………Fax……………………..………………. – Tài khoản số: ………………..…………..tại Ngân hàng……………………………………………………….. – Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..  BÊN THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên thuê): – Họ [...]

Hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (1) Số ……../HĐ ………., ngày……..tháng ……..năm……… Căn cứ đơn đề nghị ký kết hợp đồng thuê nhà ở cũ của ông (bà) ………………………………….. đến ngày ……/…../…….. Căn cứ (2)……………………………………………………………………………………………………… Hai bên chúng tôi gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): – Ông (bà): ……………………………………………………………………..Chức vụ:………………………………. – Đại diện cho:…………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………….. – Điện thoại:……………………………………………………………………Fax:……………………………………… – Tài khoản: ……………………………………….tại Ngân hàng:………………………………………………….  BÊN THUÊ NHÀ Ở [...]

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……./…….. ………, ngày ……. tháng…..năm……..   Hai bên chúng tôi gồm:  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A) – Ông (bà): nếu là hộ gia đình thì phải ghi tên cả 2 vợ chồng; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật)……………………………………………………………………………………………. – Số CMTND:………………………….do CA……………..cấp ngày………………………………………………….. – Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………… – Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………… – Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………………………… – [...]

[Giải đáp] Có nên làm nhà vào tháng 7 Âm lịch không?

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn – tháng không đem lại may mắn. Do đó, từ xa xưa, người dân đã có quan niệm tránh làm các việc lớn trong tháng 7 (trong đó có việc động thổ làm nhà). Vậy bản chất của quan niệm này là thế nào? Mời bạn cùng tiếp tục theo dõi và tìm hiểu có nên làm nhà vào tháng 7 âm lịch qua [...]

Hợp đồng mua bán nhà ở

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở (1) Số……../HĐ …………., ngày……….tháng………..năm……….   Hai bên chúng tôi gồm:  BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): (2) – Ông (bà) (3):……………………………………………………………………………………………………………………. – Số CMND (hộ chiếu):…………………….cấp ngày……../……./……, tại……………………………………….. – Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………… – Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………… – Điện thoại: …………………………………….Fax (nếu có):…………………………………………………………. – Số tài khoản:…………………………………..tại Ngân hàng:………………………………………………………. – Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………. BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua): (4) – Ông (bà) (5):…………………………………………………………………………………………………………………… – Số CMND (hộ chiếu):……………………….cấp ngày……/……./….., tại………………………………………. – Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………….. – Địa [...]

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (1) Số:………/HĐ ……….., ngày…….tháng …..năm………   Căn cứ đơn đề nghị thuê mua nhà ở của ông (bà)………..……………đề ngày …tháng ….năm .…. Căn cứ (2)……………………………………………………………………; Hai bên chúng tôi gồm: BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua): – Ông (bà):……………………………………………………………………..Chức vụ:………………………………….. – Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………………………. – Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………….. – Điện thoại: ……………………………………………………Fax:…………………………………………………….. – Số tài khoản:…………………………………………….tại Ngân hàng:………………………………………….. BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (sau [...]