https://shac.vn/biet-thu-3-tang-chu-l
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-phap
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-tan-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-mai-thai
https://shac.vn/mau-biet-thu-4-tang-5-tang-6-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-100m2
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-10x10
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-kieu-nhat-ban
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-vuon
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
https://shac.vn/tieu-chuan-khach-san-3-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-1-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-2-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-5-sao
https://shac.vn/cap-nhat-chi-phi-xay-biet-thu-hien-dai-moi-nhat-2024
https://shac.vn/chon-cong-ty-thiet-ke-xay-dung-biet-thu-uy-tin-nhat-2024
https://shac.vn/kinh-nghiem-xay-nha-biet-thu-chi-tiet-nhat-tu-a-den-z
https://shac.vn/5-mau-biet-thu-mini-2-tang-dep-gia-re-gay-sot-2024
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-tan-co-dien
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
Ngày đăng 04/19/2019
Ngày cập nhật 04/19/2019
4.1/5 - (131 bình chọn)

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/CT-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

CHỈ THỊ

SỐ 01/2007/CT-BXD BỘ XÂY DỰNG VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ XÂY DỰNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã và đang chủ động, tích cực tham gia vào tiến trình chung của cả nước trong hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Ngày 7/11/2006, Việt Nam đã được kết nạp vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sự kiện này đã đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập, mở ra cả cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế cả nước nói chung và các doanh nghiệp ngành Xây dựng nói riêng.

Việc Việt Nam gia nhập WTO đem lại cho doanh nghiệp ngành Xây dựng cơ hội mở rộng thị trường, thu hút, tiếp nhận và chuyển dịch các nguồn lực đầu tư, tài chính; tiếp cận nhanh chóng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại và học tập những kinh nghiệm, kỹ năng quản lý tiên tiến từ các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành Xây dựng cũng phải đối mặt với không ít các thách thức khi nước ta gia nhập WTO, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài. So với các nước trong khu vực và thế giới, các doanh nghiệp ngành Xây dựng còn bị hạn chế về năng lực tài chính, trình độ quản lý điều hành dự án, trình độ cán bộ quản lý, kỹ thuật, đặc biệt là hiểu biết về pháp luật và các thông lệ quốc tế, thiếu công nghệ thiết bị tiên tiến, thiếu thông tin về thị trường khu vực và thế giới, trình độ tổ chức thi công còn hạn chế; khả năng sử dụng nguồn lực, thiết bị, máy móc, nhân công chưa cao, sự hợp tác giữa các nhà thầu trong nước chưa chặt chẽ, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm vật liệu xây dựng còn kém so với các sản phẩm nhập ngoại về mẫu mã, chất lượng và giá bán sản phẩm, một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài nhưng khối lượng chưa nhiều, chưa thường xuyên…Một số doanh nghiệp chưa thực sự sẵn sàng và chuẩn bị thật tốt cho việc nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá đúng năng lực và khả năng cạnh tranh của đơn vị mình để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh .

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực hiện các cam kết gia nhập WTO nói riêng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ – Công ty con; Giám đốc các công ty độc lập và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt chiến lược và các cam kết cụ thể có liên quan đến ngành Xây dựng của Việt với WTO. Từng đơn vị phải nắm bắt một cách cơ bản và hệ thống các mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình thực hiện các cam kết liên quan đến Ngành và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình trong WTO, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO để từ đó xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cho phù hợp với tình hình mới.

2. Đánh giá lại năng lực thực tế, sức cạnh tranh và khả năng phát triển của đơn vị mình, có tính đến thị trường khu vực và thế giới, xây dựng chiến lược đầu tư công nghệ mới, hoàn thiện hệ thống quản lý phù hợp cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2010 và 2020.

3. Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu đàn, quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới. Những cán bộ này phải được trang bị ngoại ngữ và am hiểu sâu về công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và luật pháp quốc tế. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn để ổn định đội ngũ thợ có tay nghề bậc cao, tăng năng suất lao động, sản phẩm làm ra có uy tín về chất lượng và được công nhận trình độ quốc tế.

4. Các đơn vị phải chủ động nắm bắt và vận dụng các quy luật của kinh tế thị trường trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác tiếp thị, thông tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các đơn vị sản xuất với các hộ tiêu thụ lớn.

Tăng cường công tác thông tin khoa học công nghệ, các kiến thức về kinh tế, thị trường quốc tế; đầu tư trang thiết bị đủ mạnh đặc biệt là các thiết bị chuyên ngành, có chương trình phần mềm ở trình độ cao, được quản lý chặt chẽ.

5. Đa dạng hoá các hình thức đầu tư và hình thức sở hữu trong đầu tư xây dựng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng; tăng cường huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác cùng đầu tư, chống khép kín trong đầu tư xây dựng.

6. Đẩy mạnh sự liên kết giữa các công ty, tổng công ty, giữa các doanh nghiệp thuộc các khối sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và xây lắp để tiến tới hình thành các Tập đoàn công nghiệp xây dựng lớn, có tiềm lực đủ mạnh, đủ sức mạnh cạnh tranh với nhà thầu nước ngoài đồng thời với việc chú trọng tới khả năng liên doanh, liên kết với các nhà thầu nước ngoài để tiếp cận, mở rộng thị trường tại các nước trong khu vực và trên thế giới, tiếp thu các kỹ thuật, công nghệ mới và các nguồn tài chính quốc tế.

7. Đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

Các đơn vị phải tiến hành đánh giá lại toàn diện thực trạng về công nghệ sản xuất, quản lý và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; mức độ chủ động các yếu tố đầu vào nhất là đối với nguồn cung cấp nguyên vật liệu; rà soát, tính toán lại giá thành sản phẩm.

Mở rộng và đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh để đảm bảo lợi nhuận và thị phần.

Tăng cường đầu tư cho việc nghiên cứu chuyển đổi, áp dụng công nghệ mới.

Thuộc tính TCVN 01/2007/CT-BXD
Loại văn bản Chỉ thị
Số / ký hiệu 01/2007/CT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành 16/01/2007
Ngày hiệu lực 12/02/2007
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 04/19/2019
Ngày cập nhật 04/19/2019
13Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555