Ngày đăng 04/24/2019
Ngày cập nhật 04/24/2019

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 160/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 6/8/2011 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật Đô thị bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Trưởng ban;

2. Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

3. Ông Nguyễn Thanh Nghị – Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phó Trưởng ban thường trực;

4. Ông Đinh Trung Tụng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Thành viên;

6. Ông Lê Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

8. Ông Lê Nam Thắng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Tín – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – Thành viên;

11. Ông Phạm Tuấn Khải – Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;

12. Bà Phan Thị Mỹ Linh – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

13. Ông Chu Văn Chung – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên.

14. Ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng – Thành viên;

15. Bà Trần Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

16. Ông Tô Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – Thành viên;

17. Ông Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam – Thành viên;

18. Ông Lê Trọng Bình, Viện trưởng Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Thành viên;

19. Đại diện Tổng hội xây dựng Việt Nam – Thành viên.

Điều 2. Thành lập tổ Biên tập Luật Đô thị bao gồm các thành viên sau:

1. Bà Phan Thị Mỹ Linh – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Tổ trưởng;

2. Ông Đỗ Viết Chiến – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Tổ phó thường trực;

3. Ông Nguyễn Gia Chính – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Tổ phó;

4. Bà Nguyễn Chi Lan – Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;

5. Ông Vũ Chí Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;

6. Ông Dương Nghĩa – Hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ – Thành viên;

7. Bà Ngô Thị Tám – Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ – Thành viên;

8. Ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

9. Ông Mai Văn Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;

10. Ông Lưu Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

11. Ông Nguyễn Khắc Thọ – Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Tấn Bền – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

13. Ông Vũ Xuân Thiện – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

14. Ông Đỗ Quốc Khánh – Trưởng phòng Hạ tầng giao thông, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng – Thành viên;

15. Ông Trương Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn – Thành viên;

16. Ông Lê Văn Cư – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

17. Ông Trần Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Bộ Xây dựng – Thành viên.

18. Bà Trần Thị Lan Anh – Trưởng phòng Quản lý đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Phó phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên.

20. Bà Nguyễn Hà Anh – Phó phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

21. Ông Vũ Anh Tú – Chuyên viên Vụ Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng – Thành viên;

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập:

Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và Điều 23 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Luật Đô thị và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn chỉnh dự án Luật Đô thị.

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:

Quyết định này thay thế quyết định 242/QĐ-BXD ngày 14/3/2011 về việc thành lập Ban Soạn thảo luật Đô thị; Quyết định 243/QĐ-BXD ngày 14/3/2011 về việc thành lập Tổ Biên tập luật Đô thị và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, tập thể đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
– Lưu: VT, PTĐT.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

Thuộc tính TCVN 160/QĐ-BXD
Loại văn bản Quyết định
Số / ký hiệu 160/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 22/02/2012
Ngày hiệu lực 22/02/2012
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 04/24/2019
Ngày cập nhật 04/24/2019
10Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà

  Dự Toán Chi Phí

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Related Documents

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Yêu cầu tư vấn

   Ảnh khác

   Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau 5 phút.
   Hoặc liên hệ với chúng tôi theo hotline:
   Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau 5 phút.
   Hoặc liên hệ với chúng tôi theo hotline:
   Bạn Đang Quan Tâm Đến Thiết Kế Nhà??
   Hãy để lại yêu cầu của bạn, SHAC sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
   BẠN ĐANG QUAN TÂM ĐẾN THIẾT KẾ NHÀ??
   Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại!
   Bạn Đang Quan Tâm Đến Thiết Kế Nhà??
   Hãy để lại yêu cầu của bạn, SHAC sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
   BẠN ĐANG QUAN TÂM ĐẾN THIẾT KẾ NHÀ??
   Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại!
   0906.222.555
   Nhắn Tin